Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tájékoztatás

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.gasztrovital.hu (továbbiakban: honlap, illetve weboldal) oldal üzemeltetőjének, az Daily Deal Kft.nek (Cég székhelye: 2040, Budaörs Gyár utca 2, Telefon:0670-307-6147, e-mail cím: dailydealkft@gmail.com, cégjegyzékszám: 13-09-193512, adószám: 26337328-2-13), mint adatkezelőnek (a továbbiakban: adatkezelő) az egyoldalú jogi közleménye, mely a fenti domain nevek alatt működtetett weboldal adatkezelési elveit és kötelezettségeit határozza meg. Az adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési tevékenységét jelen szabályzat alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a változásokról a kezelt adatok tulajdonosát előzetesen értesíti.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok védelmét kiemelten fontosnak tartja, és minden szükséges technikai és adminisztrációs lépést megtesz az adatok biztonsága érdekében.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatkezelési elvei megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Adatkezelési szabályzatunk kialakítása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR rendelet”), melynek hatályos szövege itt tekinthető meg:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

 • 2013. évi V. törvényel elfogadott Polgári Törvénykönyv

 

Használt kifejezések

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

Érintett: személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, felhatalmazása a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett egyoldalú nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és/vagy az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: jelen nyilatkozat kiállítója, az adatok kezelésének célját, módját meghatározó, és végrehajtó természetes vagy jogi személy.

Adatkezelés: az adatokon az eljárás módjától függetlenül végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: a tárolt adat helyreállíthatatlan módon történő felismerhetetlenné tétele

Adatmegjelölés: az adat egyedi azonosító jelzéssel történő ellátása annak azonosítása céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Adatkezelésünk során alkalmazott alapelvek

Személyes adat kizárólag abban az esetben kezelünk, ha az adatkezeléshez az érintett hozzájárul.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Személyes adatot csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. 

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, arra alkalmas. Az adatok kezelését, a kívánt cél eléréshez szükséges mértékben és ideig kezelünk.

Adatkezelési tevékenységünk az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Amennyiben az adatok, vagy azok egy részének kezelését valamely jogszabály teszi kötelezővé, úgy erről az érintettet külön értesítjük.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait közli, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatkezelés célja, jogi alapja

Az adatkezelő a honlap látogatóinak IP címét rögzíti. Az adatkezelés célja a weboldal biztonságának fokozása, egyes IP címek, vagy IP tartományok tiltása, a weboldal biztonságára kockázatot jelentő cselekmény, jogszabály, vagy a honlapon közzétett más feltétel, szabály, szerződés által tiltott tevékenység észlelése esetén.

A honlap látogatottsági adatait a  Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végezzük. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak a szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebb felvilágosítás az analytics.google.com webhelyen található.

 

Cookiek (sütik) kezelése

Az  adatkezelés  célja, a  felhasználók  azonosítása, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a hálózati, vagy más hibából adódó adatvesztés elkerülése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, későbbi azonosítása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával valósul meg.

A kezelt  adatok: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az adatkezelés időtartama a sessioncookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben egy hónapig tart.

Az adatkezelés az érintett számítógépén történő adatcsomag (cookie)  elhelyezésével valósul meg, melyet a webhelyen futó szoftver bizonyos esetekben visszaolvas, és a látogatót azonosítja korábbi látogatásával, tevékenységével.

Tekintettel arra, hogy az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg, így csak az érintett képes azt törölni, illetve használatukat korlátozni, megakadályozni. Az adatkezelés ezen módjáról az érintett felhasználó általában a böngésző menüjében az Adatvédelem, vagy Biztonság menüpont alatt rendelkezhet.

 

Felhasználói fiók

Az  adatkezelés  célja:  a webhely regisztrációhoz kötött tartalmi elemeinek elérése, és/vagy az internetes vásárlást lebonyolító szoftverkomponens használata. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok rögzítése. A felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése.

Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  hozzájárulása,  illetve  az  elektronikus  kereskedelemi szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes kérdéseiről    szóló    2001.    évi    CVIII.    törvény    13/A.    §-a,    valamint    a    gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, jelszó, telefonszám, rendelési szám, vásárolt termék megnevezése, fizetési mód, szállítási mód, illetve a megrendelésre vonatkozó megjegyzés.

Az adatkezelés időtartama: általános esetben a regisztrációtól számított 5 év.

Adatfeldolgozó: a honlapon lebonyolított megrendelések teljesítése, termékek, számlák, szerződések postai, illetve futárszolgálat által történő kiszállítása, kézbesítése érdekében, adtafeldolgozót vesz igénybe.

 

 

Az adatkezelővel folytatott elektronikus levelezés

Az adatkezelés célja: a beérkezett e-maileket tárolása későbbi ügyintézés, vagy egyedi egyezség, megállapodás visszakereshetőségének biztosítása céljából.

A tárolt adatok: Küldő neve, e-mail cím, más, önként megadott személyes adat, a levél tárgya, tartalma.

Az adatkezelés időtartama: 2 év

 

Adatközlés jogszabályi felhatalmazás alapján

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adattárolás módja, biztonsága

Az adatkezelő adatmegőrzési helye az ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304..; info@shoprenter.hu) . tárhelyszolgáltató által, a szerverén biztosított tárhely, illetve az adatkezelő székhelyén, illetve telephelyén lévő informatikai eszközök.

Az alkalmazott informatikai megoldások, eszközök és technológia alkalmas arra, hogy az adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), hitelességük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatok változatlansága (adatintegritás), valamint hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).

Az adatkezelő az adatok biztonságáról a tőle elvárható, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázat mértékben gondoskodik. A rendelkezésre álló informatikai megoldásokkal, beleértve a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket törekszik arra, hogy az adatok jogosulatlan hozzáférését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, sérülését megakadályozza.

 

Az adatkezelő és elérhetősége

A szolgáltató neve: Daily Deal Kft.

A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: dailydealkft@gmail.com

A szolgáltató adószáma: 26337328-2-13

A szolgáltató telefonszáma: 0670-307-6147

A szerződés nyelve: magyar

 

Tájékoztatás az Európai Parlament és Tanács 2018. május 25. napján hatályba lépő, 2016/679 sz. rendeletében foglaltakkal összhangban

Adatkezelési Tájékoztató - kiegészítés

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A honlap használata, illetőleg a megrendelések során megadott személyes adatai adatkezelésének jogalapja:

-       egyrészről az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

-       másrészről szerződés teljesítése, az Ön által leadott és később leadandó megrendelések tekintetében, a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.

 

Személyes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulás megadásának módja a szolgáltatás használatát megelőzően a weboldal honlapján elérhető és megjelenő adatkezelési tájékoztató megismerése és önkéntes elfogadása, melynek megtörténtét az adatkezelést megelőzően a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével elismer és igazol.

 

A weboldal szolgáltatásait, termékeit érintő hírlevelek / reklámajánlatok küldéséhez hozzájárulását a megrendelés leadásától, a honlapon történő regisztrációtól függetlenül megteheti, ezen hozzájárulás megadása nem képezi a megrendelés, regisztráció leadásának előfeltételét, és önmagában a megrendelés, regisztráció megtörténte sem eredményezi hírlevél / reklámajánlat küldését. Hírlevél / reklámajánlat küldése kizárólag az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, ennek hiányában Ön a szolgáltatótól hírlevelet / reklámajánlatot nem kap.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési céljának teljesítéséig, illetőleg az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a dailydealkft@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

Szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés időtartama a szerződés teljesítéséig áll fenn, a weboldal jellegéből eredően azonban az Adatkezelő jogosult az Ön által megadott személyes adatokat a jövőbeni szerződések teljesítése érdekében nyilvántartani és kezelni.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

 • Az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló személyek

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

 

 • Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja:

 

Cégnév: KBOSS.hu Kft

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7

Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7

E-mail:info@szamlazz.hu

Honlap: szamlazz.hu

 

Cégnév: Express Logistics System Csomagszállító Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Baross u. 75-77.

Levelezési cím: 1047 Budapest, Baross u. 75-77.

E-mail: ugyfelszolgalat@xlsfutar.hu

Honlap: http://xlsfutar.hu

 

(továbbiakban: „Adatfeldolgozó”).

 

Az Adatfeldolgozó által az Ön személyes adataival végzett adatkezelési műveletek:

 

Adattovábbítás harmadik fél részére

 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 • A tájékoztatáshoz való jog

 

Ön a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

 

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

 

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

 

Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ön részére.

 

 • A helyesbítéshez való jog

 

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

 

 • A törléshez/elfeledtetéshez való jog

 

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)       a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;

b)      Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d)      a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

e)       a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)       a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

 

 • A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

 

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokra, termékekre vonatkozó hírlevelek tekintetében Ön az adatkezelés elleni tiltakozását az Adatkezelő érdekében elektronikus úton megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezetheti, amelynek következtében az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelő által erre a célra igénybe vett szolgáltató a továbbiakban nem küld Önnek hírlevelet/reklámcélú levelet.

 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

 

Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

 

Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

BÍRÓSÁGI JOGÉRÉNYESÍTÉS

82.Az Érintett jogainak megsértése, vagy a fenti 78-79. pontban írt feltételek fennállása esetén bírósághoz fordulhat.

83.Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

84.A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

85.A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

86.Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

87.Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

88.A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú Érintett védett jogai megkövetelik.

 

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

89.Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

90.Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

91.Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az Érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

92.Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A jelen tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

 

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosításáról Önt email útján értesíti az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

Az Adatkezelő által bevezetésre kerülő új adatkezelési cél(ok)ból az Ön személye adata(i) kizárólag az Ön előzetes, jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti hozzájárulása esetén kezelhető(ek).

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése